A-
A+

Strid om strandskydd väntar

Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Märta Stenevi.
Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Märta Stenevi.
PolitikTT

Det ska bli lättare att bygga nära stranden i glest bebyggda områden.

Men Miljöpartiet varnar för att kusterna inte blir tillräckligt skyddade från exploatering.

Annons

Annons

Annons

Annons

De som inte har råd att köpa en strandtomt och bygga hus, ska också ha möjlighet att vara i strandområden och njuta av den fantastiska miljön, säger MP:s språkrör Per Bolund.
Om vi inte får till ett bättre skydd kommer den möjligheten att vara hotad.

Enligt januariavtalet mellan den rödgröna regeringen, Centern och Liberalerna ska strandskyddslagstiftningen bli mer differentierad.

Det ska bli enklare att få bygga strandnära i områden med lågt exploateringstryck. Tanken är att landsbygdskommuner då får det lättare att attrahera nya invånare och företag.

Men i områden som redan är starkt exploaterade ska strandskyddet vara starkt eller stärkas för att värna obrutna strandlinjer, allemansrätten och miljön.

Inte nöjda

Miljöpartiets språkrör är inte nöjda med förslagen från den utredning som nu har varit ute på remiss.

I de mer exploaterade områden behöver vi göra mer. Vi behöver hitta sätt för att stärka strandskyddet, säger Bolund.

Han pekar på att det finns ett högt tryck på att få exploatera strand i hela landet.

Miljöpartiets andra språkrör, Märta Stenevi, varnar även för att ekosystem i haven kan hotas, till exempel så kallade ålgräsängar.

Om vi bygger hela vägen ut (till strandlinjen) så riskerar vi våra naturvärden i havet, säger Stenevi.

Många myndigheter, kommuner och organisationer anser i sina remissvar att det bör bli lättare att bygga strandnära i landsbygdskommuner med gott om stränder och lågt exploateringsskydd.

Men även flera av dem ser risker för att utredningens förslag inte ger ett tillräckligt starkt strandskydd där exploateringstrycket är hårt.

Utredningen har bland annat föreslagit att kommuner i sina översiktsplaner ska kunna peka ut så kallade landsbygdsområden. Inom de områdena ska det vara lättare att ge dispens för att bygga strandnära. Alternativt ska kommuner kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet avskaffas helt i ett sådant område.

Annons

Annons

Begränsning tas bort

Ett liknande system med landsbygdsområden finns i dag, men utredningen föreslår nya, och enligt flera remissinstanser, lösare kriterier för var sådana områden ska kunna vara.

Till skillnad från i dag skulle nuvarande geografiska begränsningar tas bort. Landsbygdsområden ska därmed även kunna vara i tätortsnära kust- och skärgårdsområden, om tillgången på obebyggd mark är god och efterfrågan på mark för bebyggelse inte är stor.

Att ta bort den geografiska begränsningen öppnar för ett tolkningsutrymme som kan medföra en generösare tillämpning än vad som är utredningens intention, varnar länsstyrelsen i Stockholms län.

Boverket avstyrker förslaget om att även kust- och skärgårdsområden ska kunna prövas utifrån kriterierna för landsbygdsområden.

Naturvårdsverket varnar i ett pressmeddelande för att förslaget "riskerar att minska allmänhetens tillgång till stränder och få negativa konsekvenser för biologisk mångfald".

Utredningen föreslår också nya särskilda skäl för när dispens från strandskyddet ska kunna beviljas i landsbygdsområden.

Naturvårdsverket ser det som "särskilt problematiskt" att utredningen öppnar för möjligheten att över hela landet bygga enstaka hus vid i dag helt oexploaterade sjöar, kuststräckor och vattendrag.

Hård förhandling

Centerpartiet är i stort nöjd med utredningens förslag och har inte samma oro för ett ökat exploateringstryck på redan utsatta strandområden

Även i Stockholms skärgård finns områden som rent definitionsmässigt kan ses som glesbygdsområden, säger partiets landsbygdspolitiska talesperson Kristina Yngwe.

Hon tror att utredningens förslag kommer vara bra för landsbygdskommuners möjligheter att öka sin attraktionskraft.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, skulle dock vilja se en större förändring av strandskydd som ökar kommunernas frihet.

Nu väntar förhandlingarna mellan S, MP, L och C om vilka strandskyddsregler regeringen ska föreslå riksdagen

Det kommer definitivt att bli hårda förhandlingar. Men det som står i januariavtalet är det som gäller. Vi ska ha en strandskyddslagstiftning som gör det betydligt lättare att bygga på landsbygden, säger Centerns Kristina Yngwe.

Förutom förslaget om landsbygdsområden, så föreslår utredningen att det generella strandskyddet avskaffas vid mindre insjöar på upp till en hektar samt vid vattendrag smalare än två meter.

Strandskyddet föreslås heller inte gälla vid anlagda vatten som anlagts efter 1975.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

premium_musicquiz_v1

Är det din tur att vinna?