A-
A+

Jan Scherman: Dags att anmäla public service – uppenbar diskriminering av äldre

Väljarbarometrarna duggar tätt. Men i motsats till de riktiga riksdagsvalen så får inte alla röstberättigade vara med.

Jan Scherman

I Sveriges Radios indikator Opinion räknas inte de som är över 80 år. Det handlar just nu om 560 000 väljare, och numerären stiger snabbt. Hos SVT:s Verian, tidigare Kantar Public, utesluts alla från 85.  Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna har skrivit protestbrev till cheferna på public service. 

Svaret – det är svårt att fråga äldre då ”en del hindras av fysiska och kognitiva sjukdomar”. De äldre kan tydligen gå till valurnorna, men inte svara när undersökningsföretag gör väljarbarometrar.

Sådan är ålderismen.

Det ska sägas på en gång att jag är styrelseordförande i undersökningsföretaget Novus. Tvekade därför länge om jag skulle skriva något i denna fråga, som framför allt avhandlats på sajten Ledarsidorna.se. Jag har dock i åratal engagerat mig mot ålderismen, och skrivit ofta här på News55 om hur äldre utrangeras på grund av fördomar om vad vi klarar av, kan och vill. Jag är själv på väg mot 74 år. Så när Sveriges Radios Ekotredaktion svarade på SPF Seniorernas öppna brev blev det liksom som om bägaren rann över. 

Äldre anses inte tillräkneliga

I vanlig ordning så har inte de högsta cheferna på public service svarat på SPF Seniorernas öppna brev. SR-chefen Cilla Benkö skickade bollen till Ekots chef Klas Wolf-Watz. Han svarade först genom att kalla äldre för ”en grupp som är en särskild utmaning för alla opinionsinstitut.” De sägs vara dåliga på att svara. Men Wolf-Watz antydde avslutningsvis att man ska se över hur Indikator gör SR:s väljarbarometer. Dock inget om hur och när.

Sedan skickade Ekots chef i sin tur bollen vidare till SR-producenten Helena Giege, som fortsatte att bemöta kritiken. Det är här som äldres bristande fysiska förmågor kommer in i bilden. Giege menar att gränsen 80 år är satt på grund av åldersrelaterade symtom. Hon säger att ”vissa personer över 80 både kan och vill svara men en del hindras av fysiska och kognitiva sjukdomar.” 

Enligt SR är alltså äldre så sjuka att de inte kan svara på frågan vilket parti de skulle rösta på om det var val idag. De är inte tillräkneliga. Bortfallet skulle bli för stort. SR lämnar dock inga fakta i målet. Det finns inga hänvisningar till studier som ger belägg för att svarsfrekvensen skulle bli så låg i dessa grupper att resultatet därmed inte skulle vara tillförlitligt. 

SR:s Helena Giege kommer med fler påståenden. Hon säger till Ledarsidorna.se att ”många opinionsinstitut har en övre gräns på 80 år.” Men Giege tycks strunta i att flera undersökningsföretag faktiskt inte sätter någon övre åldersgräns. Hon hävdar också att de som är över 80 år röstar ungefär som de som är mellan 75 – 80. Men inte heller här lämnar hon några referenser till studier som styrker detta. Det finns inga uttalanden från undersöknings-företaget Indikator Opinion. 

SVT:s väljarbarometer görs av Kantar Public, som nu bytt namn till Verian. Här är åldersgränsen 85 år. Det är ungefär 260 000 väljare. I svaret från SVT finns inte någon tillstymmelse till ett erkännande att den väljarbarometer man visar svenska folket är missvisande. Men SVT tycks ändå medge att det finns problem genom att konstatera att ”alla mätmetoder har sina begränsningar och en opinionsmätning ger en ungefärlig bild. Kantar Public använder webbpaneler som metod. Idag är det färre i den allra äldsta målgruppen som svarar på webbpaneler. Men i takt med att fler och fler äldre använder internet kommer också gränsen, som nu är satt till 84 år, höjas.” 

SVT tycker trots detta att den aktuella väljarbarometern ger en bra bild av opinionsläget.

Missvisande resultat

Nyligen gjorde Novus en specialundersökning av hur just äldre röstar. Den publicerades i Svenska Dagbladet i slutet av oktober, och visar partisympatierna bland 85-plus. Skillnaderna är markanta. Socialdemokraterna och Kristdemokraterna är mycket starka i den här gruppen. S får 49,5 procent och KD 7,0 procent. Att jämföra med 37,8 procent respektive 3,4 procent i en undersökning där alla åldersgrupper är tillfrågade. Tittar man på S-kvinnor är tendensen ännu starkare. Då är det 55,9 procent som skulle rösta på S. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tappar väljare bland äldre. Den här undersökningen står i stark kontrast till SR:s linje att skillnaderna inte är så stora. Slutsats – att strunta i att undersöka hur 80-plus eller 85-plus röstar riskerar att ge missvisande resultat.

I början av november skrev förbundsordföranden i SPF Seniorerna, Eva Eriksson, ett öppet brev till SR:s vd Cilla Benkö och SVT:s dito Hanna Stjärne. Man kan kalla det ett protestbrev mot de åldersdiskriminerande väljarbarometrarna och stark oro för att de kan vara gravt missvisande. Eva Eriksson menar att urvalsprinciperna osynliggör de äldres åsikter och signalerar att de äldre inte spelar någon roll när man ska diskutera de politiska partiernas opinionsläge bland väljarna.

Men SPF Seniorerna går längre än så i sitt öppna brev. Eva Eriksson sätter in frågan i ett större perspektiv. Public service har ett särskilt ansvar givet att de bedriver sin verksamhet på ett uppdrag av staten och finansieras med en avgift som alla i landet är skyldiga att betala.  Därmed krav på allsidig nyhetsförmedling. Det här handlar om medieföretag som står i det allmännas tjänst. Eva Eriksson konstaterar till slut att: 

”Det är också av vikt att hela samhället återspeglas samt att de perspektiv och röster som inte nödvändigtvis får plats i kommersiella kanaler syns och hörs – vilket i hög grad även bör gälla opinionsundersökningar. Då en så stor grupp utelämnas komprometteras villkoren i sändningsrätten.”

Kritiken träffar en känslig punkt – ansvaret att allsidigt skildra verkligheten, utan att några relevanta delar av samhället exkluderas. Att utesluta äldre luktar diskriminering lång väg. 

Eva Eriksson skriver ju också att SR och SVT utmanar de riktlinjer de är skyldiga att följa. Hon använder ordet ”komprometterar”, vilket ju innebär att hon tycker att public service uppträder klandervärt. En logisk konsekvens av det borde vara att SPF Seniorerna fullföljer sitt öppna brev med en anmälan till Granskningsnämnden för att programföretagen SR och SVT agerar osakligt när de utesluter stora väljargrupper i sina väljarbarometrar. Granskningsnämnden har också möjlighet att ta ett eget initiativ och utreda frågan om osaklighet och om programföretagen brustit i kravet på allsidighet. 

Jag tänker på framlidna liberala riksdagsledamoten Barbro Westerholm. När hon lämnade riksdagen 2022 var hon 89 år. In i det sista fylld av energi, vilket märktes i talrika motioner och debatter. Hennes sista bok ”Bort med ålderismen”, markerade tydligt hennes brinnande engagemang för äldres rätt att leva och verka på samma villkor som för alla andra. 

Barbro Westerholm hade inte varit nådig i sin kritik om hon fått veta hur public service medvetet väljer bort en stor grupp väljare när de undersöker medborgarnas partisympatier. Hon hade ju själv som aktiv riksdagsledamot uteslutits ur dessa väljarbarometrar på kriteriet för gammal och inte fått svara på vilket parti hon skulle rösta på om det var val idag. 

Med Barbro Westerholms bortgång är det som om kampen mot ålderismen vikt ner sig. Därför är det bra att SPF Seniorerna ryter till. Bra att Ledarsidorna.se bedriver sin granskning. 

Misstänkt brott

Jag vill också att frågan drivs vidare. Framförallt av Diskrimineringsombudsmannen. Sverige har ju så klart lagar som ska förhindra att olika grupper i samhället motarbetas. Redan i diskrimineringslagens paragraf fyra och dess första punkt anges vad som avses med ”direkt diskriminering”. Paragrafspråket slår fast att diskriminering handlar om ”att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”

Just det, diskriminering kan gälla ålder. Det borde därför inte gå att utesluta 560 000 människor på grund av att de är äldre när man på ett korrekt sätt ska beskriva hela väljarkårens parti-sympatier.

Diskrimineringslagen har en fortsättning i paragraf fyra och dess punkt två. Det kallas ”indirekt diskriminering”. Här räknar lagen upp vilka som kan drabbas av diskriminering. Det kan komma ”att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.”

Som sagt, ålder är en diskrimineringsfråga igen. Klart som korvspad. 

Med denna artikel anmäler jag härmed SR och SVT till Diskrimineringsombudsmannen för misstänkt brott mot diskrimineringslagen paragraf fyra, punkt ett och två.

Text: Jan Scherman

Jan Scherman
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.